Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego
jest przedszkolem katolickim,
wychowującym dzieci w duchu wartości chrześcijańskich,
w oparciu o koncepcję pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego,
z wykorzystaniem jego metod i środków wychowawczych

WIZJA OCHRONKI

Ochrona, czyli urzeczywistnianie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowywaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odradzania i zachowania tożsamości narodu.

MISJA OCHRONKI WYRAŻA SIĘ PRZEZ:

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY WYCHOWAWCZEJ OCHRONKI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO:

1.      BÓG:
–  Wychowanie do wiary i ufności.
–  Wychowanie do poszanowania symboli i praktyk religijnych.
–  Wychowanie w duchu jedności chrześcijańskiej
2.      CZŁOWIEK:
–  Wychowanie do akceptacji każdego człowieka i poszanowania jego godności.
–  Wychowanie do odpowiedzialności za siebie i za innych.
– Wychowanie do wrażliwości i kształtowanie szlachetnego charakteru

3.      RODZINA:
–  Wychowanie do miłości i wdzięczności
–  Wychowanie do radości i bezinteresownej służby
– Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról

4.      OJCZYZNA:
– Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej
– Wychowanie do poszanowania przyrody
– Wychowanie do zgodnego współistnienia w społeczeństwie

W myśl bł. Edmunda – posłannictwem przedszkola jest:
•  Pomoc rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i w jego wychowaniu;
•  Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka (w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej, moralnej i religijnej), z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i predyspozycji;
•  Kształtowanie osobowości dziecka oraz postaw :
– miłości do Boga i do każdego człowieka,
– szacunku wobec przyrody,
– patriotyzmu

SPECYFIKA PRACY I WYCHOWANIA W OCHRONCE

Specyfika wychowania w Naszym Przedszkolu wynika z misji i posłannictwa określonego przez Założyciela bł. E. Bojanowskiego. Na uwagę zasługuje planowanie planu pracy zgodnie z kalendarzem liturgiczny oraz przeżywaniem poszczególnych dni tygodnia pod hasłem konkretnego Patrona dnia.

Specyfika ta wyraża się w:

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W NASZEJ PLACÓWCE UMOŻLIWIAJĄ REALIZACJĘ POTRZEB WSZYSTKICH CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ:

1. WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEGO
Przedszkole realizuje:
•    Zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz program wychowania przedszkolnego, uwzględniającego potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków, którym jest program oparty na koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego “Ochronić – wychowując”

2.  WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI I ZE ŚRODOWISKIEM
Przedszkole prowadzi:
•    Współpracę wychowawczą z rodzicami dzieci, mającą na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
•    Integrację rodziców ze środowiskiem przedszkolnym (spotkania indywidualne i grupowe     z rodzicami, udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych,  pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych)
•    Współpracę ze środowiskiem lokalnym (GOK, Nadleśnictwo, OREW, SP)
•    Promocję dzieci w konkursach i  imprezach środowiskowych
•    Współpracę z instytucjami kościelnymi

3. WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
Nauczyciele posiadają:
•    Wymagane kwalifikacje zawodowe
•    Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki wychowania przedszkolnego
•    Świadomość koncepcji pracy przedszkola
•    Umiejętność współpracy w zespole, dzielenia się doświadczeniem zawodowym
•    Poszukujący i otwarty styl pracy
•    Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność                i samodzielność
•    Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia

4. BAZĘ PRZEDSZKOLA, DOSTOSOWANĄ DO REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH
Przedszkole posiada:
    Sale wyposażone w różnorodne zabawki oraz pomoce dydaktyczne, umożliwiające realizację zadań statutowych
    Pomieszczenia wyróżniające się czystością i estetyką,  z urządzeniami i sprzętem zapewniający poczucie bezpieczeństwa
    Dostosowany do potrzeb dzieci  plac zabaw, wyposażony w urządzenia rekreacyjne
    Kuchnię wraz z zapleczem gospodarczym, spełniającą standardy jakości
    Kaplicę
    Łazienki dostosowane do potrzeb dzieci przedszkolnych

5. DOSTOSOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI DZIECI
Przedszkole:
    Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka
    Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych
    Opracowuje i wdraża programy dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
    Wspomaga rozwój zainteresowań dzieci zdolnych
    Informuje rodziców na bieżąco o postępach dziecka
    Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

6. TWORZENIE ATMOSFERY ZAUFANIA I WZAJEMNEGO SZACUNKU
Pracownicy przedszkola:
    Tworzą atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki
    Utrzymują pozytywne relacje z rodzicami dzieci, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu
    Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich
PRACA Z DZIECKIEM W PRZEDSZKOLU, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO, TO INTEGRALNE WYCHOWANIE DZIECKA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH:
Obszar fizyczny – prawidłowy rozwój fizyczny dziecka:
    Wyrabianie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych
    Stopniowe i harmonijne rozwijanie sprawności fizycznej
    Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
    Rozwijanie sprawności i umiejętności praktycznych
    Poznanie i rozwijanie zmysłów

Obszar umysłowy – wszechstronny rozwój intelektualny dziecka:
    Rozwijanie procesów poznawczych
    Kształtowanie wyobraźni
    Ćwiczenie i rozwijanie pamięci (logika, matematyka, literatura, poezja, przyroda)
    Rozwijanie mowy, twórczego myślenia i działania
    Rozwijanie talentów i zdolności
Obszar społeczny – właściwy rozwój emocjonalny, kształtowanie postaw społecznych  i patriotycznych:
    Uczenie rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z emocjami
    Kształtowanie sfery uczuciowej
    Wdrażanie do respektowania norm społecznie akceptowanych
    Ukazywanie wartości więzi rodzinnych i koleżeńskich
    Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających nawiązaniu poprawnych relacji  z rówieśnikami i środowiskiem
    Poznanie i kultywowanie zwyczajów i tradycji rodzinnych oraz narodowych
    Wdrażanie do szacunku wobec pracy swojej i innych

Obszar kulturowy – kształtowanie zmysłu estetycznego:
    Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata
    Rozwijanie wrażliwości muzycznej
    Rozwijanie zainteresowań teatralnych
    Uczenie umiejętności odbioru różnych dzieł sztuki
    Wdrażanie do tworzenia własnych prac plastyczno- konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnych technik

Obszar moralny – kształtowanie szlachetnego charakteru i prawości obyczajów:
    Kształtowanie sumienia, poprzez wdrażanie do samooceny i odpowiedzialności za własne czyny
    Kształtowanie odpowiedzialnego stosunku do siebie, drugiego człowieka oraz obowiązków wynikających z nauki, pracy, życia w rodzinie i społeczeństwie
    Kształtowanie wrażliwości na potrzeby i problemy ludzi ubogich, chorych, samotnych, starszych oraz motywacji  do niesienia im konkretnej pomocy
Obszar religijny – rozwijanie i umacnianie wiary:
    Wprowadzanie w świat wartości i symboli religijnych
    Poznawanie i przyswajanie norm zawartych w prawie naturalnym i prawie Bożym
    Przybliżanie prawdy o życiu człowieka jako Dziecka Bożego w wymiarze doczesnym i wiecznym
    Uczenie i wprowadzanie w praktyki religijne i uczynki miłosierne
    Wprowadzanie do właściwego przeżywania wydarzeń roku liturgicznego
    Ukazanie roli Aniołów Stróżów i przykładu świętych, jako wzoru do naśladowania

„CO DO PROWADZENIA DZIECI, ZACHOWYWAĆ NAJDROBNIEJSZE SZCZEGÓŁY, KTÓRE SĄ PRZEPISANE, BO NIE UWIERZYCIE, JAK WIELKIEJ W TYM JEST WAGI KAŻDA, CHOĆBY RZECZ NAJDROBNIEJSZA”  (BŁ. EDMUND BOJANOWSKI)